[Rozmiar: 32833 bajtów]


-------------------    Historia zmian w programie VAT-H :   ------------------


Ver. 9.22 – 01-08-2011

1. Wprowadzono blokadę przy próbie zapisania faktury z pozycją, w której cena lub ilość równa jest zero. Zapobiega to wydrukowaniu paragonu fiskalnego z taką pozycją.


Ver. 9.21 – 25-07-2011

1. Możliwość wprowadzenia ujemnej wartości w polu rabatu na fakturze. Pozwala to na nadanie marży cenie w wybranej pozycji lub zakresie pozycji, ale nie jest uwidocznione na fakturze w polu RABAT. Np. wprowadzenie wartości -10 spowoduje zwiększenie ceny o 10%, jednak rabat w tej pozycji w dalszym ciągu będzie równy zero.
2. Usunięto zestawienie DZIENNY RAPORT OBROTÓW. Rozszerzone zestawienie tego typu znajduje się w programie WYDRUKI w poz.1.


Ver. 9.20 – 24-07-2011

1. Zmiana klawiszy funkcyjnych w kartotece towarów:
- DEL - usuwanie towaru z kartoteki
- F8 - ustawianie filtra producenta
- CTRL-F2 - szybka edycja pola EAN13
2. W oknie edycji faktury dodatkowo wyświetlana wartość netto/brutto wybranej pozycji.


Ver. 9.19 – 18-07-2011

1. Klawisz F10 w kartotece towarów wyświetla dodatkowo informację o wartości BO oraz aktualnego zapasu magazynowego w ostatnich cenach zakupu [PZ]


Ver. 9.18 – 13-07-2011

1. Możliwość filtrowania kartoteki towarów wg producenta.
2. W oknie edycji faktury dodatkowo wyświetlana jest wartość netto wybranej pozycji.
2. Przy płatności terminowej gotówką napis na fakturze GOTÓWKA W TERMINIE.


Ver. 9.17 – 12-07-2011

1. Możliwość sortowania dokumentu przed zapisem wg producenta ( KONFIGURACJA PROGRAMU/KOLEJNOŚĆ NA DOKUMENCIE/2 - strona 2)
2. Możliwość wyświetlania kartoteki towarów ze stanem ilościowym wybranego magazynu w postaci listy. Ten tryb wyświetlania uzyskuje się po naciśnięciu CTRL-TAB i ponownym otwarciu kartoteki. Numer magazynu do wyświetlenia definiowany jest w KONFIGURACJA PROGRAMU/STAN NA LIŚCIE Z MAG. - strona 2


Ver. 9.16 – 09-07-2011

1. Zmiana sposobu udzielania rabatów na fakturze. Obecnie rabaty udzielane są jedynie w pozycjach faktury i jest to uwidocznione w kolumnie RABAT na wydruku. Rabat na całość faktury nie stanowi już odrębnego sposobu rabatowania, choć oczywiście można nadać rabat na wszystkie pozycje faktury.
Obsługa funkcji rabatowania:
- F4 - rabat na wybraną pozycję faktury lub na zakres pozycji, jeśli wcześniej został zaznaczony początek zakresu
- F3 - zaznaczenie początku zakresu pozycji do rabatowania (potwierdzenie dźwiękiem)
- SHIFT-F4 - rabat na wszystkie pozycje faktury
Należy pamiętać, że rabat zawsze wyliczany jest od ceny wyjściowej, a nie od ceny aktualnej, np. udzielenie najpierw rabatu 3% a następnie 4% powoduje najpierw powrót do ceny wyjściowej sprzed rabatu 3% a dopiero potem udzielenie rabatu 4%.
Program nie korzysta już z pola RABAT w kartotece kontrahentów. Pole to pełni od teraz tylko funkcję informacyjną, że temu klientowi przyznaliśmy stały rabat, ale powinien on być udzielony ręcznie klawiszami F3/F4.


Ver. 9.15 – 07-07-2011

1. Dodano możliwość drukowania nazwy producenta w pozycjach faktury. Opcja ta może być pomocnicza dla magazyniera, w przypadku kiedy w kartotece istnieją podobne towary, ale pochodzące od różnych producentów, a dla klienta istotne jest od którego producenta pochodzi towar ( Konfiguracja programu/Dodaj na fakturze/3 - strona 4 )
2. W programie WYDRUKI dodano pozycję nr 14 - KOMPLETACJA TOWARÓW DO TRANSPORTU, sumującą ilości towarów z faktur z określonym postfixem numeru faktury.
3. W oknie edycji pozycji faktury dodano kolumnę z nazwą producenta towaru.
4. Poszczególne elementy faktury wyróżnione kolorami na ekranie edycji faktury.
5. W przypadku aktualizacji dokumentu, na ekranie edycji dokumentu umieszczono napis AKTUALIZACJA nad polem z numerem faktury.


Ver. 9.14 – 05-07-2011

1. W konfiguracji programu usunięto wybór SWW/PKWiU. Obecnie jedynym symbolem klasyfikacji towarów jest PKWiU.
2. Wprowadzono system profilowania sposobu działania programu na określonym stanowisku w sieci. Profil danego stanowiska określa zmienna systemowa VATH_PROFIL, zawierająca ścieżkę dostępu i nazwę pliku tabeli DBF, zawierającej cechy określonego profilu.
Obecnie jedynym predefiniowanym profilem jest profil SKLEP, zmieniający sposób działania programu na typowy dla obsługi klienta detalicznego:
- wprowadzono obsługę czytnika kodów kreskowych EAN13
- kartoteka towarów wyświetla ceny brutto towarów bez konieczności przełączania klawiszem F4
- można zdefiniować automatyczny wybór magazynu, z którego następuje sprzedaż detaliczna
- można zdefiniować automatyczny wybór kontrahenta, który jest przypisany sprzedaży detalicznej
- ilość formularzy wydruku faktury można określić na zero, co pozwala przejść od razu do wydruku paragonu fiskalnego
- dodano duże graficzne pole na ekranie faktury z kwotą do zapłaty
3. Usunięto zestawienie z podliczeniem podatku VAT za okres. Zostanie ono przeniesione do zewnętrznego programu z dodatkowymi zestawieniami.


Ver. 9.13 – 07-06-2011

1. Dodano możliwość blokady kontrahenta, który zalega z płatnościami. Blokady dokonuje administrator programu klawiszem F11 w czasie przeglądania kartoteki kontrahentów lub w czasie kontroli płatności. Odblokowanie kontrahenta następuje przy ponownym naciśnięciu F11. Nie narzucono żadnego kryterium blokowania kontrahentów, decyzję o blokadzie podejmuje administrator.


Ver. 9.11 – 26-04-2011

1. Poprawiono obsługę zamówień AKWIZYTOR. Obecnie oryginalny plik zamówienia jest kasowany dopiero po zapisaniu faktury z nim związanej, a nie od razu po wczytaniu zamówienia do nowej faktury.


Ver. 9.08 – 14-01-2011

1. W konfiguracji programu dodano nowe opcje:
- domyślna stawka vat, która jest nadawana w czasie dodawania nowego indeksu do kartoteki materiałowej.
- wyróżnik faktury zaliczkowej, powodujący nadanie odpowiedniego formularza wydruku faktury zaliczkowej.

2. Nowy sposób płatności : Z - zaliczka, przedpłata


Ver. 9.03 – 30-12-2010

1. Wprowadzono możliwość zmiany stawki vat w pozycjach edytowanego dokumentu. Stawkę można zmienić naciskając klawisz ^F6 ( CTRL-F6).)

2. Wprowadzono informację o ostatniej cenie sprzedaży również dla dokumentów M+. Opcja jest pomocna podczas nadawania cen na WZ-kach fakturowanych zbiorczo.


Ver. 9.02 – 20-12-2010

1. W czasie tworzenia faktury operator ma na ekranie podgląd ostatniej ceny sprzedaży wybranego towaru danemu klientowi. Informacja ta dostępna jest również w przypadku aktualizacji dokumentów i także dla dokumentów PZ. Pojawia się na górze ekranu w czasie wybierania towaru z kartoteki materiałowej.

2. Podczas wczytywania zamówienia systemu AKWIZYTOR program sprawdza, czy na zamówieniu znajduje się symbol przedstawiciela handlowego. Jeśli tak, jest on automatycznie umieszczany w pomocniczym polu numeru faktury i przesłania symbol wpisany ręcznie przez operatora (jeśli taki został wpisany). Jeśli w treści zamówienia nie ma symbolu handlowca (nie został on wpisany w ustawieniach programu AKWIZYTOR), program VAT-H pozostawia pomocnicze pole numeru faktury bez zmian, a więc operator ma możliwość przypisania tego symbolu samodzielnie.


Ver. 9.01 – 19-12-2010

1. W konfiguracji programu dodano pole ‘Minim. wersja AKWIZYTORA’. W polu tym powinien być wpisany minimalny numer wersji programu AKWIZYTOR, który zapewnia poprawną współpracę z programem hurtowni. Wartość tego parametru powinna być określona przez administratora systemu. Jeśli administrator nie określił tej wartości, można pozostawić 00.000. Jeśli przysłane zamówienie posiada numer wersji wcześniejszy niż wymagany, program hurtowni nie pozwoli go wczytać.

2. Przychodzące zamówienie AKWIZYTOR w momencie wczytania do programu hurtowni przekształcone jest w fakturę i przypisane handlowcowi, który je przysłał. Przypisanie następuje pod warunkiem, że przedstawiciel wpisał przydzielony mu symbol w ustawieniach programu AKWIZYTOR. Prawidłowe skojarzenie zamówienia z fakturą ułatwia okresowe rozliczenie przedstawicieli handlowych z wykonanej sprzedaży.

3. W czasie przygotowania faktury opartej na zamówieniach AKWIZYTOR oraz SAGRA dodano możliwość poglądu przybliżonej marży /liczonej w odniesieniu do ostatniej ceny zakupu [PZ]/. Informacja dostępna jest po naciśnięciu klawisza '>'


Ver. 9.00 – 15-12-2010

1. NOWOŚĆ ! Możliwość automatycznego wczytywania zamówień dostarczanych pocztą elektroniczną przez system AKWIZYTOR. W konfiguracji programu VAT-H /strona 4/ należy zdefiniować folder w którym będą szukane przysłane zamówienia. W tym folderze powinny być zapisywane załączniki dostarczane w e-mailach przysyłanych przez przedstawicieli handlowych. Załączniki te posiadają nazwy AK_***.DBF. Podobnie jak w przypadku zamówień SAGRY, zamówienia AKWIZYTORA będą pojawiać się na podczas tworzenia nowej faktury. Aby rozróżnić zamówienia SAGRA od zamówień AKWIZYTOR, okienko zamówień AKWIZYTOR ma kolor zielony, okienko zamówień SAGRA ma kolor fioletowy. W momencie wczytania zamówienia AKWIZYTOR, plik AK_***.DBF jest kasowany, w związku z tym w przypadku rezygnacji z zapisu faktury, zamówienie nie pojawi się już ponownie w okienku zamówień przy tworzeniu kolejnej faktury. Jeśli jednak taka sytuacja wystąpiła przez pomyłkę, zawsze można ponownie zapisać plik zamówienia sięgając do załącznika wiadomości e-mail, które je zawiera. *** w nazwie załącznika oznacza identyfikator zamówienia, jest on zapamiętywany na fakturze w polu przeznaczonym wcześniej na numer czeku. Towar wczytany na fakturę z zamówienia AKWIZYTOR, podobnie jak w przypadku zamówień SAGRA, zdejmowany jest z magazynu określonego w konfiguracji w polu ‘Magazyn dla zamówień’ /strona 6/. Należy pamiętać o sprawdzeniu dostępnych ilości towaru na tym magazynie.
----------------------------------------------------
System AKWIZYTOR przeznaczony jest do obsługi zamówień w terenie. Zainstalowany jest na przenośnym komputerze przedstawiciela handlowego, który dzięki temu może w siedzibie klienta przygotować zamówienie i przesłać je natychmiast drogą elektroniczną do firmy. W firmie zamówienie może być automatycznie przekształcone w fakturę, a towar od razu może być kompletowany dla klienta w magazynie. System AKWIZYTOR działa w środowisku Windows. Nie jest on integralną częścią programu VAT-H i stanowi osobną pozycję w cenniku.

2. Program został przygotowany do obsługi 15 różnych stawek VAT. Są one opisane na stronie 7 konfiguracji programu. Na tej stronie znajdują się również parametry współpracy z drukarką fiskalną, które są ustawiane jednorazowo przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem fiskalnym i z uwagi na poprawność drukowania paragonów fiskalnych nie powinny być samodzielnie zmieniane. Drukowanie paragonów od wersji 9.00 obsługiwane jest przez dodatkowy program ‘Drukowanie paragonów fiskalnych’. Program ten musi być uruchomiony na każdym stanowisku, które obsługuje drukarkę fiskalną. Na pozostałych stanowiskach nie jest konieczny. Program składa się z jednego pliku RS232.EXE i powinien być uruchamiany razem z systemem. Po uruchomieniu pojawia się w postaci kwadratowej ikonki z literą F w zasobniku systemowym /pasek na dole pulpitu/. Przed pierwszym wydrukiem paragonu program wymaga prawidłowego skonfigurowania parametrów portu szeregowego komputera. Program gotowy do wydruku posiada ikonkę w kolorze zielonym. W momencie wydruku paragonu ikonka zmienia kolor na żółty, co przy pełnoekranowym trybie pracy programu VAT-H może być niezauważalne dla operatora. Jeśli ikonka posiada kolor czerwony, program nie obsługuje wydruku paragonów. Należy wtedy kliknąć na niej prawym klawiszem myszy i wybrać opcję ‘Wznów drukowanie’.

3. Program daje obecnie możliwość zapamiętywania różnych konfiguracji. Dotychczas konfiguracja była zapamiętywana w pliku MAG.CFG znajdującego się w folderze programu VAT-H. Obecnie można ten plik skopiować na inną nazwę, a nastepnie uruchomić program VAT-H korzystając z alternatywnej konfiguracji.

np.
        copy mag.cfg inna.cfg
        m.exe inna


Zmiana parametrów konfiguracji w programie VAT-H zawsze dotyczy tylko tej wersji programu, w której został on uruchomiony. Jest to bardzo istotne w przypadku zmiany haseł dostępu przez administratora programu. Powinien on zrobić to w każdej konfiguracji oddzielnie.
Uruchomienie programu VAT-H (m.exe) bez parametru powoduje wczytanie konfiguracji podstawowej z pliku mag.cfg.

4. Zmieniono sposób uwidocznienia rabatu na fakturze. Wartość procentowa rabatu umieszczona jest obecnie w dodatkowej kolumnie w tabeli zawierającej pozycje towarowe. Podobnie jak dotychczas, zawiera ona wartość większą od zera tylko w przypadku udzielenia rabatu na całość faktury /klawisz F3/. Całkowita wartość netto udzielonego rabatu pokazana jest na fakturze pod tabelą pozycji. Klawisz F4 umożliwiający zmniejszenie ceny w poszczególnych pozycjach w dalszym ciągu nie jest pokazywany na fakturze jako rabat. Wprowadzone zmiany mają na celu umożliwienie w kolejnych wersjach programu uwzględnianie rabatu w poszczególnych pozycjach faktury.

5. Zmieniono sposób drukowania kwot w rozbiciu na stawki VAT na fakturze. Obecnie drukowane są kwoty dotyczące tylko tych stawek VAT, które wystąpiły na fakturze.

6. Wprowadzone nowe stawki VAT - 23% /kod wewnętrzny 8/ i 8% /kod wewnętrzny 9/

7. W czasie pierwszego uruchomienia programu w nowym roku kalendarzowym użytkownik jest pytany, czy chce zainicjować kartoteki na nowy rok, czy też chce pracować dalej w roku poprzednim. Program będzie pytał o to przy każdym uruchomieniu programu aż do chwili, kiedy użytkownik zdecyduje o otwarciu nowego roku (założeniu nowych kartotek). Wtedy przeniesione zostaną zawartości kartoteki kontrahentów i towarów oraz naliczone zostaną stany magazynowe bilansu otwarcia w nowym roku, zgodnie z aktualnymi stanami magazynowymi starego roku. Należy jeszcze pamiętać o konieczności naliczenia cen bilansu otwarcia nowego roku. Ta operacja może być wykonana w późniejszym terminie, kiedy już zostanie dokonana prawidłowa wycena zapasu magazynowego w starym roku.

8. W czasie zakładania kartoteki towarowej na nowy rok kalendarzowy program sprawdza, czy w folderze programu znajduje się plik o nazwie _VAT**.DBF (np. _VAT11.DBF). Plik taki zawiera definicje konwersji stawek VAT, która powinna być przeprowadzona na kartotece towarowej w nowym roku. Jeśli plik taki istnieje, program pyta użytkownika, czy potwierdza on przeprowadzenie konwersji stawek. Plik z definicjami konwersji udostępniany jest użytkownikom w trybie serwisowym, tylko w przypadkach uzasadnionych zmianami przepisów ustawy o VAT i musi on zostać umieszczony w folderze programu koniecznie zanim zostaną zainicjowane kartoteki na nowy rok.

===============================================================================================================

Ver.8.27 – 07-07-2010

1. W kartotece indeksów materiałowych dodano pole EAN13, służące do wprowadzenia kodu paskowego w kodzie EAN-13.

Ver.8.26 – 04-02-2010
1. W czasie wystawiania faktury można określić, który przedstawiciel handlowy jest jej przypisany /klawisz F12/.

Ver.8.25 – 29-01-2010
1. Linie dodatkowego komentarza na fakturze rozszerzone do 136 znaków.

Ver.8.24 – 12-10-2009
1. Na ekranie rejestru sprzedaży wyświetlana jest przybliżona uzyskana marża.
2. Możliwość wydrukowania salda kasy po wyświetleniu na ekranie (F5, potem F4)

Ver.8.18 – 06-10-2008
1. Blokada możliwości zmiany stawki VAT towaru w kartotece materiałowej dla użytkowników innych niż Administrator. Blokada działa tylko w przypadku aktualizacji danych, w momencie dopisywania nowego towaru blokada nie działa.

Ver.8.17 – 11-08-2008
1. W trakcie dopisywania nowej pozycji na dokumencie : F1 – wyświetla kartotekę materiałową na ostatnio ustawionym indeksie, SHIFT-F1 - wyświetla kartotekę materiałową na indeksie, który jest aktywny na edytowanej fakturze.

Ver.8.16 – 07-07-2008
1. W czasie edycji faktury klawisz ‘>’ powoduje wyświetlenie przybliżonej wartości marży i zysku.

Ver.8.15 – 24-06-2008
1. Podgląd cenników i stanów na PZ,WZ,M+ po najechaniu na pole ceny lub ilości i naciśnięciu SPACJI
2. Możliwość udzielania rabatu na M+ /przesunięcie towaru na fakturę zbiorową/

Ver.8.13 – 04-04-2008
1. Na M+ (WZ terminowe) można ustalać poziom cen podobnie jak na fakturach, program pilnuje też stanów ujemnych, w konfiguracji należy ustawić numery magazynów dla przesunięcia /strona 2/, numer magazynu źródłowego można poprawić po naciśnięciu na polu ilości CTRL-ENTER. Dokument drukowany jest na podstawie szablonu faktury a nie M+M- i nazywa się 'Wydanie towaru'.

Ver.8.12 – 01-04-2008
1. Możliwość wystawiania faktur zbiorczych na podstawie wcześniejszych przesunięć M+. Dotychczas dokumenty M- i M+ miały identyczne znaczenie w systemie. Uwzględniały jedynie kierunek ruchu towaru. Obecnie dokument wystawiany jako M- traktowany jest tak jak dotychczas, czyli jedynie przesunięcie międzymagazynowe, natomiast dokument wystawiany jako M+ traktowany jest jako przesunięcie towaru do klienta i daje możliwość w dowolnym momencie wystawienia faktury zbiorczej na towary wydane w ostatnim okresie. Bez względu na to czy wystawiany jest dokument M- czy M+, w systemie zawsze automatycznie dopisywany jest dokument komplementarny M+ lub M-.

Ver.8.06 – 22-11-2007
1. Podczas edycji faktury można podejrzeć stany i cenniki bieżącego towaru, jeśli kursor znajduje się na polu ceny lub ilości, naciskając klawisz spacji.

Ver.8.04 – 20-11-2007
1. Podczas dopisywania nowej pozycji na fakturze w dodatkowym okienku wyświetlana jest statystyka obrotów ilościowych danego towaru. Podana jest ilość sprzedaży i zakupu od początku roku oraz w ostatnich N dniach, gdzie N określane jest w konfiguracji programu w pozycji Statystyka /strona 6/. Ilości są podawane tylko w przypadku, gdy istnieje w sieci komputer, na którym zainstalowany jest niezależny program SERWIS (uruchamiany z parametrem [tryb2]). Program ten powinien być okresowo uruchamiany przez system operacyjny i wtedy nalicza on dane do statystyki. W przeciwnym razie pokazywane są wartości zero. Program SERWIS nalicza dane w roku bieżącym. Aby naliczał dane w roku innym niż bieżący należy dodać parametr [XXXX], np. [2009]. Program SERWIS nie jest elementem programu VAT-H. Koszt programu SERWIS określony jest w bieżącym cenniku oprogramowania.

Ver.8.03 – 13-11-2007
1. Podczas wyświetlania kartoteki materiałowej wyświetlana jest wartość zadłużenia danego kontrahenta. Podana jest wartość zadłużenia, ale tylko wtedy gdy przekracza ono wartość ustaloną w konfiguracji programu w pozycji ‘Dop. limit zadl.’ /strona 6/. Zadłużenie jest podawane tylko w przypadku, gdy istnieje w sieci komputer, na którym zainstalowany jest niezależny program SERWIS (uruchamiany z parametrem [tryb1]). Program ten powinien być okresowo uruchamiany przez system operacyjny i wtedy nalicza on wartość zadłużenia. Program SERWIS nalicza dane w roku bieżącym. Aby naliczał dane w roku innym niż bieżący należy dodać parametr [XXXX], np. [2009]. Program SERWIS nie jest elementem programu VAT-H. Koszt programu SERWIS określony jest w bieżącym cenniku oprogramowania.

Ver.8.02 – 13-11-2007
1. W czasie edycji faktury powrót do poziomu wyboru kontrahenta nie powoduje zmiany warunków płatności na domyślne dla danego kontrahenta, lecz pozostawia takie jakie już zostały ustalone wcześniej.

Ver.8.01 – 08-11-2007
1. W konfiguracji programu w pozycji ‘Liczyć resztę?’ /strona 6/ dodano możliwość liczenia reszty wydawanej klientowi z zapłaconej przez niego gotówki. Okienko liczenia reszty uruchamia się po naciśnięciu spacji w czasie rejestrowania faktury gotówkowej i/lub rejestrowania zapłaty w kasie (KP/KW).

Ver.8.00 – 03-10-2007
1. W operacjach pomocniczych dodana obsługa tabeli Przedstawicieli handlowych. Tabela została dodana ze względu na zgodność z systemem zamówień SAGRA.
2. W kartotece towarów dodano możliwość rejestrowania producenta towaru /klawisz F11/ oraz kategorii towarowej /klawisz F12/. Informacje zostały dodane ze względu na zgodność z systemem zamówień SAGRA, jednak w późniejszych wersjach będą one służyły również własnym analizom i statystykom.
3. Zmiana wyglądu okienka kartoteki towarowej. Ze względu na zwiększoną ilość podawanych informacji o towarze, ekran został podzielony na dwa zestawy informacji przełączane klawiszem TAB. W pierwszym zestawie podawane są stany magazynowe z trzech wybranych w konfiguracji programu magazynów / pozycja ‘Skroc. lista mag., strona 6/ oraz pozostałe dane opisujące dany towar. Drugi zestaw danych obejmuje stany magazynowe i BO na wszystkich magazynach.
4. Nowa forma płatności za fakturę – karta płatnicza, symbol B.
5. We wszystkich zestawieniach faktury z terminem płatności 0 (zero) traktowane są jako zapłacone, ale w raporcie kasowym pojawiają się tylko faktury z formą płatności G-gotówka i terminem płatności 0 (zero).

================================================================================================================

Ver.7.56 – 09-01-2007
1. W konfiguracji dodano możliwość kierowania wydruków do pliku / pozycja ‘Wydruki do pliku’, strona 4/. Opcja ta jest korzystna w przypadku kiedy komputer nie posiada portu równoległego LPT, który jako jedyny jest obsługiwany przez sterowniki drukarkowe programu VAT-H. Można wtedy użyć zewnętrznego programu, który wydruk zawarty w pliku tekstowym potrafi wydrukować na dowolnej drukarce systemowej. Program taki, np. DOS PRN, nie jest elementem programu VAT-H i musi być zakupiony oddzielnie /koszt ok. 100 zł/.

Ver.7.54 – 15-05-2006
1. Możliwość drukowania faktury końcowej z rozliczeniem uprzednio wystawionych faktur zaliczkowych. Faktura taka powinna zawierać pełną ilość towaru danego kontraktu, a następnie w kolejnej pozycji ilość ta powinna być skorygowana o ilości zafakturowane wcześniej, podane ze znakiem minus. W dodatkowych polach opisowych faktury powinny znajdować się informacje o numerach faktur zaliczkowych, wystawianych wcześniej.

Ver.7.51 – 18-07-2005
1. Wprowadzono możliwość wydruku zakresu KP i KW w raporcie kasowym. Poszczególne dokumenty dodaje się do dokumentu zbiorczego klawiszem + (plus). Usunięcie pozycji z dokumentu zbiorczego – klawiszem minus.

Ver.7.50 – 02-02-2005
1. Rozszerzono pola nazwy banku i numeru rachunku bankowego wystawcy faktury do 40 znaków.
2. Rozszerzono pole NIP wystawcy faktury do 17 znaków.

Ver.7.48 – 22-07-2004
1. W konfiguracji programu /strona 6/ dodano pola Pocz.wydr. i Kon.wydr. w których można zdefiniować dodatkowe znaki sterujące drukarką przed i po wydruku. Pola te wykorzystywane są tylko w uzasadnionych przypadkach i wymagają znajomości dokumentacji technicznej używanej drukarki.

Ver.7.47 – 10-06-2004
1. Wprowadzoną nową stawkę VAT – 5% /kod wewnętrzny 7/.

Ver.7.40 – 19-03-2004
1. Dodano dodatkową tabelę o nazwie DOK_**.DBF zawierającą informacje o dokumentach. Posiada znaczenie czysto techniczne, nieistotne dla operatora programu. Tabela znajduje się w folderze programu a ** oznacza rok, np. 10 – rok 2010.
2. Dodano trzy pola dodatkowo opisujące fakturę. Ich znaczenie określone jest przez pozycje ‘Dodatk.elem.faktury’ /strona 6/. Można je wykorzystać np. do wpisywania numeru zamówienia, numeru rejestracyjnego środka transportu itp. Zależy to tylko od potrzeb operatora. Treść tych dodatkowych informacji wpisywana jest na fakturę podczas jej edycji po naciśnięciu klawisza TAB.
3. W konfiguracji dodano pole ‘Lewy marg. na dok.’ /strona 6/ pozwalające określić wielkość lewego marginesu na wydrukach. Wartość marginesu podawana jest w znakach. Wykorzystywane tylko w uzasadnionych sytuacjach.
4. Zrezygnowano z możliwości drukowania przelewów dotyczących dokumentów PZ.

Ver.7.33 – 17-03-2004
1. W konfiguracji dodano pole ‘Konto fiskalne’ /od wersji 9.00 na stronie 7/. Pole zawiera standardowo wartość ‘*********’, która oznacza, że każdy kontrahent może żądać paragonu fiskalnego. Jeśli pole zawiera określony szablon (np. 201******’) oznacza to że paragony fiskalne dozwolone są do wydruku tylko dla kontrahentów posiadających konto zgodne z szablonem. Pomocne, gdy klienci detaliczni mają wyróżnione konto od pozostałych. Zabezpiecza wtedy przed przypadkowym wydrukiem paragonu fiskalnego kontrahentowi, który bierze fakturę VAT.

Ver.7.32 – 11-02-2004
1. Wprowadzono mechanizm dokładnego liczenia paragonów fiskalnych dla niektórych drukarek. Mechanizm ten zlicza niedokładności w przeliczeniach netto->brutto w czasie wydruku paragonu i następnie uzgadnia wartość paragonu z fakturą w programie poprzez dopisanie na końcu paragonu dodatkowej pozycji ‘Dopłata detal wg stawki…’
2. Możliwość drukowania paragonów fiskalnych z poziomu menu głównego, po naciśnięciu klawisza F11. Pojawia się okienko z wszystkimi detalicznymi dokumentami sprzedaży z danego dnia. W kolumnie z prawej strony widać czy dany paragon już został wydrukowany (cyfra jeden) czy też nie (cyfra zero). Jeśli nie – paragon można wydrukować. Jeśli tak – program również umożliwia wydrukowanie paragonu ale po wcześniejszym, świadomym potwierdzeniu tej decyzji przez operatora. Ta możliwość wykorzystywana jest wyłącznie w sytuacjach awaryjnych, kiedy drukarka z jakiegoś powodu nie wydrukowała paragonu.
3. Możliwość szybkiego powrotu do menu głównego – CTRL-F12. Kombinacja ta działa jak 10-krotne naciśnięcie ESC i przyspiesza powrót do głównego menu.

Ver.7.30 – 30-12-2003
1. Komentarz na fakturze rozszerzony do 5 linii. Treść komentarza ustalana jest w konfiguracji programu /strona 5/ i jest wspólna dla wszystkich wystawianych faktur. Jeśli istnieje potrzeba indywidualizowania dodatkowych treści na fakturze można korzystać z dodatkowych pól wprowadzonych w wersji 7.40.
2. Raport z działania programu przeniesiony został do pliku RAP.DBF, a jego przegląd możliwy jest przy pomocy programu RPT.EXE umieszonego w podkatalogu RAPORT.
3. Wprowadzono dodatkowe, niezależne hasło administratora programu. Dostępne tylko w celach serwisowych.

Ver.7.29 – 22-12-2003
1. Możliwość wystawiania faktury w cenach [PZ], czyli w ostatniej cenie zakupu. Następuje to po naciśnięciu kombinacji SHIFT-F9 w czasie wystawiania faktury.

Ver.7.28 – 12-03-2003
1. Na fakturze korygującej uwidoczniono rozbicie kwot na poszczególne stawki VAT.

Ver.7.27 – 02-03-2003
1. Na ekranie edycji dokumentów korygujących KS i KZ uwidoczniono łączną wartość korekty.
2. Ukryto treść haseł operatorów podczas ich wpisywania.
3. Wprowadzono możliwość skasowania towaru z kartoteki, nawet jeżeli wystąpił wcześniej na nim obrót. Operacja dostępna jest jedynie w celach serwisowych, w sytuacjach awaryjnych powodujących powielenie tego samego numeru indeksu materiałowego.

Ver.7.25 – 17-12-2002
1. W danych firmowych użytkownika programu /w konfiguracji programu oraz nagłówku drukowanych dokumentów/ zrezygnowano z pola TLX (telex) na rzecz pola TEL1 (drugi numer telefonu).
2. Wprowadzono pole klasyfikacji PKWiU w miejsce SWW. W konfiguracji dołożono pole SWW/PKWiU pozwalające wybrać, z której klasyfikacji chcemy korzystać wystawiając fakturę.

Ver.7.24 – 27-11-2002
1. Wprowadzono konieczność podania hasła administratora przed wejściem do opcji konfiguracji programu.

Ver.7.23 – 30-10-2002
1. Wprowadzono możliwość drukowania raportów zakupów i sprzedaży oraz zestawienia stanów magazynowych bez szczegółowych pozycji, tylko z sumą końcową.

Ver.7.21 – 07-07-2002
1. Wprowadzono sygnalizację ponownego umieszczenia tego samego towaru na dokumencie.

Ver.7.19 – 16-06-2002
1. Wprowadzono nową stawkę VAT – 12 % /kod wewnętrzny 6/

Ver.7.17 – 14-05-2002
1. Na wydruku KW dla PZ oraz na wydruku rozliczeń PZ umieszczono numer faktury zakupu.

Ver.7.14 – 29-10-2001
1. Wprowadzono możliwość wyboru rachunku bankowego, który ma być umieszczony w nagłówku drukowanego dokumentu.

Ver.7.13 – 17-10-2001
1. W konfiguracji programu dodano pole ‘Wydruk WZ bez zapisu?’ /strona 4/ pozwalające określić, czy program ma pozwalać na wydruk przygotowanego dokumentu bez jego wcześniejszego zapamiętania klawiszem F5. W każdym przypadku, kiedy drukowany jest dokument, który bezpośrednio przed wydrukiem nie został zapamiętany klawiszem F5 posiada znak ‘_’ przed nazwą dokumentu.

Ver.7.10 – 25-03-2001
1. Rozszerzono pola NAZWA1 i NAZWA2 w kartotece kontrahentów do 60 znaków.

Ver.7.09 – 04-03-2001
1. Możliwość zapisania zawartości faktury w dowolnym folderze – klawisz CTRL-F11 w okienku drukowania faktury. Folder ten określony jest w konfiguracji programu w polu ‘Kat.exportu faktur’ /strona 4/. Zapisany plik ma postać DBF i zawiera tylko pozycje faktury w formacie stosowanym przez program VAT-H.
2. Możliwość zapisania oferty towarowej w dowolnym folderze – klawisz F11. Folder ten określony jest w konfiguracji programu w polu ‘Kat.exportu oferty’ /strona 4/
3. Możliwość częściowej realizacji rezerwacji towarów.
4. Możliwość przypisania warunków płatności dla danego kontrahenta. W polu UWAGI w kartotece kontrahentów należy umieścić np. symbol /P:G14 - Płatność Gotówka 14 dni

Ver.7.07 – 17-01-2001
1. Możliwość dodania 5 linii opisu ( po 30 znaków) do każdego towaru w kartotece materiałowej. Opcja ta musi być skonfigurowana przed rozpoczęciem użytkowania programu i jest wykorzystywana tylko w specyficznych zastosowaniach.

Ver.7.05 – 08-01-2001
1. Możliwość wydruku na fakturze numeru magazynu dla poszczególnych towarów – parametr 2 w polu ‘Dodaj na fakturze’ w konfiguracji programu /strona 4/.

Ver.7.04 – 27-11-2000
1. Możliwość podpowiadania cen w czasie przygotowania dokumentu PZ – wybór cennika [Z 12345 lub 0-brak ceny] klawiszem F9.

Ver.7.00 – 31-08-2000
1. Wprowadzono możliwość rezerwacji towarów. Rezerwacji dokonuje się w opcji ‘Rezerwacja towarów’ w Operacjach pomocniczych. Towar zarezerwowany można umieścić na fakturze naciskając klawisz F2 zamiast F1 w celu dopisania kolejnej pozycji faktury.
2. Nowa stawka VAT – 3% /kod wewnętrzny 5/
3. Przeniesiono do zewnętrznego programu WYDRUKI następujące zestawienia:
- zestawienie stanów minimalnych
- analiza obrotów towarów
- kontrola M-M+
- listy inwentaryzacyjne
- analiza zapasów.